سلام اندیمشک
سلام شهر خوب خاطره ها
سلام بوی نجیب رفاقت
ســلام بوی مهربان مادر…تندیس یادگار پدر
کوچه هایت، پر از امید
خشت هایت، پر از نور
درختانت، همیشه سبز
مباد، خورشید را ربودن از تو
مباد، جغدان را لانه در تو
مباد، ابر تیره
مباد،کینه ی نا اهل
روزگارت را گلستان می خواهیم
ای زندانی معصوم
ای تجربه ی تلخ فراموشی
مرهم تو ، معجون خودباوریست
اندیمشک…..،
ایــن روزها، دوبــاره حس باران
داری
حس باریدن
حس پرواز
حس قدم زدن در خیابان دوستی
حس دوگل کوچک بچه ها
اندیمشک…….،
دلت را دوباره یکدله کن
دست هایت را به فردا گره بزن
اشــک هایــت لبربز شــوق،
ای سرزمین لاله های سرخ
هزارشمع نذر آزادی ات،ای سقاء
خانه ی گمنام
نامت، دوباره برقرار
ای شهر پرافتخار