اندیمشک تنها به ایستگاه و راه آهن و جاده و سدهایش اندیمشک نشده اســت. اندیمشک دیرمجالی است که ایســتگاه تاریخ، دانایی، فرهنگ،هنر و ورزش نام گرفته است. این مجال نه به سادگی که از متن همت عالی و فرداخواهانه ی اهالی بزرگ این شهر که پررنگترین حضور را چه در عرصه های خونین انقلاب و چه در هشت سال حماسه ی دفاع مقدس داشته اند، به دست آمده است.شناسنامه ی اندیمشک، زلالترین شناسنامه ای است که شهروندانش، افتخار ثبت نام خود را در آن داشته اند و دارند. شناسنامه ای بی نیاز از هیچ توضیح و توصیفی. اکنون ســال ها از درخشــش این منظومه می گذرد و دیگرانی آمده اند که پرسشــگر تلاش و کنجکاو خدمات گذشتگان و امروزیان این شهر هســتند. همچنان که نمی توان به هر بهانه، چشــم خود را بر تفاوت های امــروز و پیش از امروز که محصول خردورزی و اندیمشــک خواهی و توجه به خواستهای برحق مردم که صاحبان اصلی و ســرمایه های واقعی این شهر هستند،بست،نمی توان از بدســلیقگی هایی که در به نمایش گذاشــتن توانمندی های امروز اندیمشــک موثر بوده اند، انتقاد نکرد چرا که پنهان ماندن ظرفیت ها و رسانه ای نشدن آنها از یک سو، نابخردی شیطنت آمیزی است که عده ای قلیل بر طبل آن می کوبند و هر عقل ســلیمی آن را محکوم می کند و از دیگر ســو فرصتی است که نباید با بی توجهی به آن ، امکانی دیگر برای توسعه ی این شهر را عقیم گذاشت .

فرصت کوتاه است و غنیمت این وقت، ما را بر آن داشته است تا با مرور امروز و فردای اندیمشک هم پاسخ چشمهای جستجوگر و اذهان کنجکاوی که بی حب و بغض واخواهی دلسوزانه ای دارند را داد و هم فرصت بهانه جویی را از ناواردانی که مصداق یاس و نومیدی اند بازداشت.بیاموزیم که درمان بسیاری از دردها در فریاد کردن آنها نیست بلکه در چاره اندیشی آنهاست. از زیبایی ها گفتن گناه نیست،گفتن از مردمی که از پس حماسه های بیشمار انقلاب و جنگ هنوز در صحنه ی ایثار و پایداری اند،گناه نیست…….اندیمشک امروز باید دیده شودو در این دیدار باید به شرط انصاف به تماشا نشست. باید دید، مهربانتر باید دید. کم لطفی است اگر نوزایی ها و ظرفیت های شهرستان اندیمشک را با همه ی کاستی هایش نادیده بگیریم و با دو چشم کم سو تنها، محرومیت های اندک را بهانه کنی و نمایشی از بداخلاقیهای خود را به دیگران دیکته کنیم.به جرات می توان گفت همین تاخیر در تعالی امروز اندیمشک ، نتیجه ی بی اعتمادی ها، بدخلقی ها، نادیده گرفتن های مغرضانه و دمیدن در آتش اختلافهاست. دامنه ای که نتیجه ای جز مرگ اندیشه های خیرخواهانه و نوع دوستی نداشته است. بگذریم و بگذاریم با تقدیم ان چه که به همت مردم عزیز و تلاش مسئولین دلسوزی که مرحمت و حسن نظر نظام مقدس جمهوری اسلامی را به شهرستان هزار شهید اندیمشک بیان داشته اند به دست آمده است، فردایی بهتر و روزگاری زیباتر را برای مردم مهربان و دانای شهرستان اندیمشک آرزو کنیم.ببینیم و قضاوت کنیم و همچنان که خداوند زیبا ، زیبایی ها را دوست دارد، قدردان داشته های زیبای امروز اندیمشک باشیم…..یادمان باشد حق با کسی است که می بیند نه کسی که نمی بیند و نمی خواهد ببیند !